ΑρχικήΑΡΧΙΚΗΠροσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ και για Σέρρες

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ενός (121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για το νομό Σερρών έχουμε μια θέση:

Κωδικός θέσης: 165,
Υπηρεσία – Έδρα υπηρεσίας: Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Σερρών,
Τόπος Απασχόλησης: “Σέρρες (Δήμος Σερρών) Ν. Σερρών”,
Ειδικότητα: ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόµων – Παιδοκόµων,
Διάρκεια σύμβασης: “Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και όχι πέραν της 30-07-2021″
και Αριθμός ατόμων: 1.

Για τις υπόλοιπες θέσεις υπάρχει σύνδεσμος στο τέλος του άρθρου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 (Θέσεις, κριτήρια κλπ).

Snack Bar - Ψητοπωλείο
 “ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770

Βαθμολόγηση κριτηρίων (Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια):

1.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
8. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)
9. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)

Εντοπιότητα για τις προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ:

1. Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων των Νομών Δράμας (κωδ. 133 &134), Ευρυτανίας (κωδ. 135), Θεσπρωτίας (κωδ. 143 & 144), Ξάνθης (κωδ. 160, 161 & 162) Ροδόπης (163 &164) και Σερρών (κωδ.165), (άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012).
2. Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του ΟΑΕΔ https://www.gov.gr/ όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.

​Καφέ Ουζερί
"Ο Λεωνίδας"
Νιγρίτα - Σερρών
6977453413 - 2322023744

Προθεσμία Υποβολής:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.oaed.gr).
Η ακριβής ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση αναφέρει η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Κλείνει το άρθρο”Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ” με την ενημέρωση ότι περισσότερα θα βρείτε:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 (Θέσεις, κριτήρια κλπ) στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/

X. Panseraikos
X. Panseraikoshttps://panseraikos.gr
www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός
Δημοφιλή άρθρα
- Advertisment -

Αγώνες Πανσερραϊκού SL1

25η Αγωνιστική
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, 2024 20:00
24η Αγωνιστική
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 2024 19:30 location
Πρόγραμμα, αποτελέσματα & βαθμολογία ΕΔΩ.

Τελευταία άρθρα