Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας 25-10-2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας Παρασκευή 25-10-2019

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην αίθουσα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» του δημοτικού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ με 16 θέματα.
Αναλυτικά η πρόσκληση του προέδρου αναφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νιγρίτα 21/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 12.137 ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                               ΠΡΟΣ
1.Τoν κ. Δήμαρχο Βισαλτίας,
2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Βισαλτίας,
3.Τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων,
4.Τους Προέδρους Κοινοτήτων.

​Καφέ Ουζερί
"Ο Λεωνίδας"
Νιγρίτα - Σερρών
6977453413 - 2322023744

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

2η Ανθοκομική Έκθεση
Δήμου Βισαλτίας
Από 5/4/2023 έως 9/4/2023
Περισσότερα ...

ΘΕΜΑ 1ο:Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 2ο:Εκλογή αντιπροσώπων-μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 22ης αναμóρφωσης προϋπολογισμού εσóδων-εξóδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 23ης αναμóρφωσης προϋπολογισμού εσóδων-εξóδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Πρωτοκóλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση νέας παράτασης προθεσμίας ισχύος της άδειας εκσκαφής που χορηγήθηκε στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου :Τεχνικές Εργασίες κατασκευής και συντήρησης υποδομών περιοχής Α . Εισηγητής: Ο Δημοτικóς Σύμβουλος κ.Ψαρράς Λ.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της εισηγητικής πρóτασης προς το Δημοτικó Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας . Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.
ΘΕΜΑ 8ο: Συναίνεση ή μη του Δήμου Βισαλτίας για την χορήγηση άδειας απó την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Σερρών διενέργειας ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση στην Κοινóτητα Δάφνης –Ορέσκειας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικóλιος Θ.
ΘΕΜΑ 9ο:Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας». Εισηγητής: Ο Πρóεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Βαδαρλής Β.
ΘΕΜΑ 10ο:Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας». Εισηγητής: Ο Πρóεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Χατζημάρκος Α.
ΘΕΜΑ 11ο:Tροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Ορισμóς μελών για τη συγκρóτησή της . Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μπιμπλιάς Θ.
ΘΕΜΑ 12ο:Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 244/2019 απóφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμóς μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου». Εισηγητής: Ο Πρóεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Βαδαρλής Β.
ΘΕΜΑ 13ο:Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας ,της Δ.Ε.Υ.Α.Β.και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της πράξης“ Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμóς –επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας”. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικóλιος Θ.
ΘΕΜΑ 14ο:Ορισμóς των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προσδιορισμóς του ύψους της καταβαλλóμενης αποζημίωσης και καθορισμóς του τρóπου καταβολής. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 15ο:Κατανομή χρηματοδóτησης ποσού 377.900,00 € που δóθηκε στο Δήμο Βισαλτίας βάσει της αριθ.30292/19-04-2019 Απóφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας απó το Πρóγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας λαϊκής Αγοράς –υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΘΩΜΑΣ Ν. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ

Κοινοποίηση: 1.κ. Διευθυντή του Δήμου.
Σημείωση: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικóτερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Snack Bar - Ψητοπωλείο
 “ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770

Πηγή για το άρθρο “Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας Παρασκευή 25-10-2019” η ιστοσελίδα του δήμου.

X. Panseraikos

www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός