20η τακτική συνεδρίαση 2023 του ΔΣ Δήμου Βισαλτίας

91
23η συνεδρίαση τακτική

20η τακτική συνεδρίαση 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 20η Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4555/2018 και 11 του Ν.5043/2023 και των υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 και 488/35496/25.04.2023 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ», στις 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τη συνέχιση συμμετοχής σε σύμπραξη και υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «Δομές παροχής κοινωνικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βισαλτίας».

Θέμα 2ο:  Έγκριση επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Ομίλου Δημητριτσίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών . Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Θέμα 4ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Θέμα 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθ.52/2023 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα : «Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Β΄ τριμήνου (Α΄ εξαμήνου) για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»

Snack Bar - Ψητοπωλείο
 “ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770

Θέμα 6ο: Έγκριση της υπ΄αριθ.53/2023 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα : «Έγκριση στοχοθεσίας Β΄ τριμήνου(Α΄ εξαμήνου)της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»
Θέμα 7ο: Έγκριση της υπ΄αριθ.48/2023 απόφασηςτου ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με θέμα :Αίτηση του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας για παραχώρηση χώρου προς διεκπεραίωση διοικητικών υπηρεσιών .
Θέμα 8ο: Έγκριση χορήγησης άδειας κατάληψης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία της Μαυροθάλασσας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μετά από αίτηση της κ.Πασχαλίδου Λουλούδα.
Θέμα 9ο: Έγκριση :α) του υπ΄αριθ.1/2023 Πρακτικού της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΑΚΙΝΑ Τ.Δ.Α.Ε., β)της λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης , γ)του διορισμού Ορκωτών Λογιστών –Ελεγκτών ,δ)του διορισμού λογιστή ,ε)του διορισμού δικηγόρου και στ)της ανάληψης πάσης φύσεως εξόδων και αμοιβών για την ολοκλήρωση της λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης.
Θέμα 10ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της παροχής εξειδικευμένης τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «Διορθωτική μελέτη για την πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Νιγρίτας».

Θέμα 11ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
​Καφέ Ουζερί
"Ο Λεωνίδας"
Νιγρίτα - Σερρών
6977453413 - 2322023744

Θέμα 12ο: Έγκριση 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Θέμα 13ο: Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Θέμα 14ο: Έγκριση 25ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 15ο: Έγκριση 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Θέμα 16ο: Έγκριση 27ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Θέμα 17ο: Έγκριση 28ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Θέμα 18ο: Έγκριση 29ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.

Συνέχεια στο άρθρο “20η τακτική συνεδρίαση 2023” με τα υπόλοιπα θέματα που θα βρείτε στην επόμενη σελίδα κάνοντας κλικ στα περισσότερα.